Airplane Pictures home

Denim Air Fokker 50 PH-JXK

Denim Air PH-JXK aircraft at Lagos - Murtala Muhammed